Zamknij

Absolutorium dla wójta gminy Rościszewo

09:28, 30.07.2020 | A.M
Skomentuj
REKLAMA

 

 

Radni w całym kraju dokonują oceny działalności włodarzy miast, gmin i powiatów. Także w Rościszewie podejmowano uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi. Rok 2019 był dla Gminy rokiem, w który odnotowano nadwyżkę budżetową.

 

Podczas sesji absolutoryjnej na początku omawiano Raport o stanie Gminy Rościszewo w 2019 r. W liczącym blisko czterdzieści stron dokumencie znalazły się informacje dotyczące demografii gminy, finansów, spraw społecznych, sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i realizacji programów.

 

Więcej mężczyzn

Obserwowany jest stały spadek liczby mieszkańców. W 2010 r. było zameldowanych 4397 osób, w 2019 r. - 4155, czyli 242 (5,5%) mniej. Na koniec ubiegłego roku mieszkało w gminie Rościszewo 2056 kobiet i 2099 mężczyzn. Cieszyć się należy z tego, że w 2019 r. odnotowano dodatni przyrost naturalny (+12). Urodziło się 53 dzieci, a zmarło 41 osób. Liczba urodzeń była większa niż w roku 2018 aż o 20 maluchów.

 

Nadwyżka w budżecie

W 2019 r. Gmina Rościszewo uzyskała dochody w wysokości ponad 22,1 mln zł. Wydano prawie 21 mln zł. Udało się zrealizować osiemnaście zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 2,8 mln zł. Przebudowano odcinki dróg gminnych Polik - Kownatka, Rościszewo – Ostrów, we Wrześni, w Zamościu, Nowym Zamościu, ul. Piłsudskiego w Rościszewie. Dofinansowano także remont dróg powiatowych. Została wykonana dokumentacja na budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina w ramach obniżenia poziomi niskiej emisji i poprawę jakości powietrza dofinansowała wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Przeprowadzone zostały remonty remiz w Poliku i Łukomiu. Przebudowano i zmodernizowania boisko szkolne w Rościszewie. Zakupiono autobus szkolny.

Nastąpił wzrost o 11,14% majątku Gminy Rościszewo, który na koniec roku wynosił prawie 55,8 mln zł.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 1,1 mln zł.

 

Fundusz sołecki

W gminie Rościszewo znajduje się 29 sołectw. W 2019 r. wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 24 jednostki. Wydano ponad 310 tys. zł. Główne wydatki w ramach funduszu sołeckiego to: zakup żwiru na remont dróg gminnych, materiałów do remontu świetlic wiejskich, remiz OSP oraz wyposażenia świetlic, remiz OSP, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, wykonanie projektów dróg gminnych. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w Urzędzie Gminy przygotowano i rozliczono wnioski na modernizację terenu rekreacyjnego w miejscowości Stopin, remont świetlicy wiejskiej w Zamościu, przebudowę podłogi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu, remont i wyposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku,  remont świetlicy wiejskiej w Komorowie. Gmina Rościszewo otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł

 

Działalność Urzędu Gminy

W Urzędzie Gminy w 2019 roku zatrudnionych było 26 pracowników. W 2019 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej na terenie Gminy Rościszewo zarejestrowane były 144 podmioty gospodarcze, z czego w 2019 roku siedem podmiotów zarejestrowało działalność gospodarczą, a sześć dokonało wykreślenia z ewidencji. W referacie finansowym opracowano i udokumentowano 24 decyzje uznaniowe dotyczące umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatków, wydano 374 zaświadczenia o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach, 1263 decyzje wymiarowe na rok 2019, 35 kopii nakazów płatniczych, wystawiono i wysłano ogółem 460 upomnień na łączną kwotę prawie 128 tys. zł. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na ponad 12 tys. zł.

Do urzędu wpłynęło 858 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i na ich podstawie wydano decyzje w sprawie zwrotu akcyzy. Naliczono podatek od środków transportowych na kwotę ponad 15 tys. zł.

W 2019 roku Urząd Gminy prowadził rozliczenia dla 1207 odbiorców wody i kanalizacji oraz rozliczał 1165 deklaracji na odbiór śmieci. Wydano 52 decyzje o warunkach zabudowy, 7 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Komisje przetargowe przeprowadziły 4 postępowania przetargowe oraz 7 zapytań ofertowych.

W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 45 wniosków dotyczących wycinki drzew, z tego wydano 9 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozostałe nie wymagały wydania decyzji. Wydany został jeden sprzeciw dotyczący wycinki drzew, a jeden wniosek został wycofany. Urząd Gminy wystąpił z 6 wnioskami do Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz 1 wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

 

Rada Gminy

Rada Gminy Rościszewo w roku 2019 obradowała 12 razy. Podjęła 78 uchwał, z czego 46 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Płocku, a 24 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Organy nadzoru nie wszczęły żadnych postępowań nadzorczych i nie stwierdziły nieważności wobec podjętych przez Radę Gminy uchwał.

 

Oświata, pomoc społeczna, zdrowie i kultura

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy działały dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i oddziałem gimnazjalnym. Chodziło do nich 311 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 74 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Rościszewie - 210 uczniów, a do oddziału gimnazjalnego - 27.  Wychowaniem przedszkolnym objętych było 104 dzieci.

W placówkach oświatowych pracowało łącznie 48 nauczycieli (42,61 etatów).

Na pomoc społeczną w gminie Rościszewo przeznaczono 7,1 mln zł. Od Wojewody otrzymano dotację ponad 6,5 mln zł, czyli 91,62% wydatków. Gmina dołożyła 597 tys. zł (8,37%).

W 2019 r. działał również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie, który miał podpisaną umowę z NFZ w zakresie świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz kontrakt na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ginekologiczno-położnicze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie i Filia w Łukomiu na koniec 2019 r. dysponowały ponad 17,8 tys. woluminów i 32 audiobookami. Ponadto biblioteki prenumerowały 20 tytułów czasopism, organizowały zajęcia cykliczne, a także imprezy kulturalne, jak Narodowe Czytanie, Dzień Książki czy spotkanie świąteczne „Maleńka przyszła miłość”.

 

Wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Rościszewo jednogłośnie uchwaliła wotum zaufania dla wójta Jana Sugajskiego. Akceptację radnych zyskało również wykonanie przez włodarza gminy budżetu w 2019 r. Wszyscy byli za udzieleniem wójtowi absolutorium. Jan Sugajski podkreślał, że tylko wspólne, zgodne działanie sprawia, że jest możliwość realizacji tak wielu zamierzeń.

- Pierwszy rok funkcjonowania Rady Gminy w nowym składzie nastawia mnie bardzo optymistycznie. Gmina to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Jestem zadowolony, że Rada zgodnie pracuje i mimo różnych poglądów udaje się wypracować wspólne stanowisko. Chcę wszystkim podziękować za pracę nad realizacją budżetu: radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, jednostek oświatowych, kulturalnych, GOPS-u, mieszkańcom gminy – powiedział wójt.

 

 

(A.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz